Make your own free website on Tripod.com

HomeANH HÙNG KIÊN GIANG


(Đại Thần Nguyễn Trung Trực)


Anh hùng lừng lẫy đất Kiên Giang,
Pháp bắt, phong quan chẳng chịu hàng,
Thà chết rơi đầu nêu chính khí
Hết lòng cứu nước rạng tâm can.
Đốt tan tàu giặc thành than khói
Nguyền giữ quê hương vững đá vàng .
Trung Trực sáng ngời gương ái quốc,
Danh thơm còn mãi khắp giang san.

HOPHI, 2000


ANH HU`NG KIE^N GIANG

(DDa.i Tha^`n Nguye^~n Trung Tru+.c)


Anh hu`ng lu+`ng la^~y dda^'t Kie^n Giang,
Pha'p ba('t phong quan, cha(?ng chi.u ha`ng,
Tha` che^'t ro+i dda^`u, ne^u chi'nh khi',
He^'t lo`ng cu+'u nu+o+'c, ra.ng ta^m can.
DDo^'t tan ta`u gia(.c tha`nh than kho'i,
Nguye^`n giu+~ que^ hu+o+ng vu+~ng dda' va`ng.
Trung Tru+.c sa'ng ngo+`i gu+o+ng a'i quo^'c,
Danh tho+m co`n ma~i kha('p giang san.HOPHI, 2000