Make your own free website on Tripod.com

HomeCẢM TÁC


Thời gian thoáng đã sáu mươi hai,
Được mất hơn thua cũng chẳng nài.
Ghét lũ ác gian, buồn vận nước,
Thương đời cơ khổ, xót trần ai.
Ngàn trùng biển cả, ngư thuyền nhẹ,
Vạn dặm trời cao , phản lưc dài.
Đêm vẫn xa mơ làng xóm cũ,
Nhân quyền, dân chủ rạng ngày mai.

HOPHI, 1998