Make your own free website on Tripod.com

HomeTRÁNG SĨ


Anh hùng tráng sĩ, đánh muôn nơi,
Xung trận gần xa, chẳng phải chơi,
Đắp ụ dựng cờ, rung chuyển nước,
Đường gươm vây máu, địch tơi bời.

Binh pháp càng khôn, giỏi trận đồ,
Hốt đồi, thám lũng, pháo kinh đô.
Công tâm, lương vận, công thành lớn,
Địch vẫn nguyên thây, chẳng thấy mồ.

Đánh đã, lại đàm, gài thế trận,
Bạn thù, vùng vẫy một giang san.
Chán theo qui ước, bày du kích,
Địch dẫu cao tay, cũng chạy làng.

Chiến trường vang tiếng quân thù réo,
Hậu pháo tiền xung, đối địch liền.
Trận mạc tràn lan, binh lửa lớn,
Trăm năm chiến quả, giữ triền miên.

Giao phong lắm chốn khắp trời Nam,
Đôi trận lừng vang, mấy giặc chòm.
Khi thắng, lúc hòa, khi hoản chiến,
Chiêu hồi, thêm lính, thấy càng ham.

Xông pha lắm độ, quên ngày tháng,
Sương gió chùn chân, vẫn miệt mài,
Địch vận dụ hàng tăng khí thế.
Dài gươm mạnh giáo chết nào ai.

Bối thủy, lùi binh vạn dặm dài.
Trùng dương viễn địa, vẫn lai rai.
Quân thù đắc thế, cam nhường bước,
Tiến thoái từ đây, đúng sách bài.

Sống sót lâu năm, thành tá tướng,
Nhảy dù, đột kích, xác thù phơi.
Mưa tên, gió đạn, tuy toàn vẹn,
Nội lực lâu ngày cũng cạn vơi.

Trong địch, ngoài thù, khắp mọi nơi.
Tháng năm công thủ, hết dần hơi,
Súng gươm hư hỏng, thù kiêu ngạo,
Tướng tá tiêu tùng, địch chẳng ngơi.

May nhờ tài nghệ xứ Cờ Hoa,
Tiếp liệu xanh trời, khiến mạnh ra,
Đụng độ quân thù, tay vững súng,
Đường gươm bén nhạy, đúng quân ta.

Địch cứ tràn lên, địch vẫn tràn,
Từng đoàn tăng viện, tới hiên ngang.
Quân ta ngày đã thêm mòn mõi,
Thần lực dù vơi, cố chẳng hàng.

Mãi đến bên bờ kiếp tử sinh.
Rã rời thủ túc, xếp gươm linh,
Lửa thiêng đưa tiễn vào mây khói.
Hồn phách xa chơi cõi tĩnh bình.

HOPHI, 2003