Make your own free website on Tripod.com

HomeCHÚC MỪNG NĂM MỚI


Mỗi năm gởi thiệp một lần,
Ðôi câu hữu ái, mấy vần thăm nhau.
Cầu mong phúc, lộc tươi màu,
Bình an, mạnh khỏe, không giàu vẫn sang.
Trường sinh vui giữa thế gian,
Trí tâm minh tuệ, vững vàng thể thân.
Dẫu già, vẫn mãi bền gân,
Xuống lên rừng biển, lũng gần, non xa.
An vui trọn kiếp ta bà,(1)
Công danh, sự nghiệp kể đà như xong.
Chúc nhau ngày tháng thong dong,
Xem như ân sũng, đẹp lòng trời cho..
Thế nhân sau trước bụi tro,
Thấp, cao, khinh, trọng, nghĩ trò cỏn con.
Tang thương: nguồn cạn, đỉnh mòn, (2)
Nghĩa tình quen biết, vẫn còn lời thơ.
Cuộc đời như thể cơn mơ,
“Trang-Sinh, Hồ-Ðiệp” mịt mờ hổn mang.(3)
Trải bao nghịch cảnh bàng hoàng :
Lợi danh, chinh chiến, giặc tràn, biển xanh,
Cố hương thảm họa tung hoành,
Phước may tồn tại nguyên lành: đáng vui !
Tha phương nào thiếu ngọt bùi,
Gần xa thơ thới, thắm mùi xuân sang.

HOPHI.(1 )ta bà: danh từ Phật giáo gọi cõi nhân sinh thế gian.
(2)Tang thương: thời gian làm mọi vật đổi thay, dâu bể (thương hải biến vi tang điền:đất bồi bãi biển và người ta trồng thành ruộng dâu)
(3) Trang Tử, triết gia TrungHoa, đồng thời với Khổng Tử, hơn 500 năm TTL., nằm mộng thấy mình hóa ra bướm (hồ điệp), hoài nghi về sự hiện hữu phôi pha của mình, nên ðã tự hỏi hay bướm nằm mộng hóa ra mình chăng?

HOPHI