Make your own free website on Tripod.com

HomeCô Giáo Quê


(Tặng Trần Ngọc Mai)

Nghĩ thương cô gái bên sông,
Sáu mươi mấy tuổi, không chồng chẳng con.
Biết cô từ thuở trăng tròn,
Một cô giáo trẻ mõi mòn tuổi thơ.
Hai ta nhà cách đôi bờ,
Trà Giang cát trắng, hững hờ nước xuôi.
Tuổi ta mười tám xuân tươi,
Vô tình được phái bên người giáo quê.
Nắng mưa cùng bước đi về,
Mái trường hai lớp đề huề bên nhau,
Thoáng rồi niên khóa qua mau,
Trường tan, ta bước xa rời từ đây.
Cô vui dạy trẻ nghề nầy,
Hai mươi năm chẵn, nước đầy lửa binh.
Lứa trang mòn ngã chiến chinh,
Để cô hiu quạnh, gởi tình trăng sao.
Bốn mươi tuổi, giặc tràn vào,
Gây bao thống khổ, má đào phôi pha.
Đêm mưa giọt thủng mái nhà,
Đèn khuya cô giáo canh gà tối tăm.
Gạo lương thiếu tháng hụt năm,
Dưới trên cằn cựa, ruột tằm cạn tơ,
Một đời trong trắng lòng thơ,
Mến thương, dạy trẻ, bây giờ cũng tiêu.
Nay cô tuổi ngã bóng chiều,
Hoàng hôn thấp thoáng, đìu hiu mái đầu.
Ngày tàn chẳng tựa vào đâu,
Bệnh, già, chiếc bóng, canh thâu dãi dầu.
Từ ta Lục Tỉnh, Cà Mâu,
Đường bao nỗi khó, cơ cầu quên em,
Đời như ác mộng liền đêm,
Ở ăn, chống chỏi, lưng mềm tuổi xanh.
Mưu sinh, thoát hiểm vòng quanh,
Hùng binh bao đám tung hoành tránh ta,
Hải hành cỡi sóng Java,
Bão tan Xích đạo, trăng tà biển xanh.
May ta tốt số an lành,
Can qua bảo tố, thị thành còn đây.
Rời Nam, nương tựa trời Tâỵ
Chen theo nhịp sống, tháng ngày mãi mê.
Yên bình nhớ bạn, thương quê,
Những mong có buổi trở về thăm nhau.
Sắc hương toàn thể phai màu,
Tâm tư riêng vẫn vàng thau thuở nào.
HOPHI, 1999


CO^ GIA'O QUE^

(Ta(.ng Tra^`n Ngo.c Mai)

Nghi~ thu+o+ng co^ ga'i be^n so^ng,
Sa'u mu+o+i ma^'y tuo^?i, kho^ng cho^`ng cha(?ng con.
Bie^'t co^ tu+` thuo+? tra(ng tro`n,
Mo^.t co^ gia'o tre? mo~i mo`n tuo^?i tho+.
Hai ta nha` ca'ch ddo^i bo+`,
Tra` Giang ca't tra('ng, hu+~ng ho+` nu+o+'c xuo^i.
Tuo^?i ta mu+o+`i ta'm xua^n tu+o+i,
Vo^ ti`nh ddu+o+.c pha'i be^n ngu+o+`i gia'o que^.
Na('ng mu+a cu`ng bu+o+'c ddi ve^`,
Ma'i tru+o+`ng hai lo+'p dde^` hue^` be^n nhau,
Thoa'ng ro^`i nie^n kho'a qua mau,
Tru+o+`ng tan, ta bu+o+'c xa ro+`i tu+` dda^y.
Co^ vui da.y tre? nghe^` na^`y,
Hai mu+o+i na(m cha(~n, nu+o+'c dda^`y lu+?a binh.
Lu+'a trang mo`n nga~ chie^'n chinh,
DDe^? co^ hiu qua.nh, go+?i ti`nh tra(ng sao.
Bo^'n mu+o+i tuo^?i, gia(.c tra`n va`o,
Ga^y bao tho^'ng kho^?, ma' dda`o pho^i pha.
DDe^m mu+a gio.t thu?ng ma'i nha`,
DDe`n khuya co^ gia'o canh ga` to^'i ta(m.
Ga.o lu+o+ng thie^'u tha'ng hu.t na(m,
Du+o+'i tre^n ca(`n cu+.a, ruo^.t ta(`m ca.n to+,
Mo^.t ddo+`i trong tra('ng lo`ng tho+,
Me^'n thu+o+ng, da.y tre?, ba^y gio+` cu~ng tie^u.
Nay co^ tuo^?i nga~ bo'ng chie^`u,
Hoa`ng ho^n tha^'p thoa'ng, ddi`u hiu ma'i dda^`u.
Nga`y ta`n cha(?ng tu+.a va`o dda^u,
Be^.nh, gia`, chie^'c bo'ng, canh tha^u da~i da^`u.
Tu+` ta Lu.c Ti?nh, Ca` Ma^u,
DDu+o+`ng bao no^~i kho', co+ ca^`u que^n em,
DDo+`i nhu+ a'c mo^.ng lie^`n dde^m,
O+? a(n, cho^'ng cho?i, lu+ng me^`m tuo^?i xanh.
Mu+u sinh, thoa't hie^?m vo`ng quanh,
Hu`ng binh bao dda'm tung hoa`nh tra'nh ta,
Ha?i ha`nh co+~i so'ng Java,
Ba~o tan Xi'ch dda.o, tra(ng ta` bie^?n xanh.
May ta to^'t so^' an la`nh,
Can qua ba?o to^', thi. tha`nh co`n dda^y.
Ro+`i Nam, nu+o+ng tu+.a tro+`i Ta^y.
Chen theo nhi.p so^'ng, tha'ng nga`y ma~i me^.
Ye^n bi`nh nho+' ba.n, thu+o+ng que^,
Nhu+~ng mong co' buo^?i tro+? ve^` tha(m nhau.
Sa('c hu+o+ng toa`n the^? phai ma`u,
Ta^m tu+ rie^ng va^~n va`ng thau thuo+? na`o.

HOPHI, 1999