Make your own free website on Tripod.com

HomeĐẾN HOA-KỲ


Lướt sóng sang đông, tuổi nắng tà,
Ngỡ ngàng, hùng vĩ xứ Cờ Hoa:
Kỳ quan, vận chuyển, xe như nước,
Cơ giới, truyền thông, nước tận nhà.
Tư bản giàu to, trùm vạn quốc,
Thợ thuyền sang cả, đẹp muôn gia
Dẫu nghèo cũng thể vui cao học,
Thương nhớ đêm dài mãi nước ta

HOPHI, 1977


DDE^'N HOA-KY`


Lu+o+'t so'ng sang ddo^ng, tuo^?i na('ng ta`,
Ngo+~ nga`ng, hu`ng vi~ xu+' Co+` Hoa:

Ky` quan, va^.n chuye^?n, xe nhu+ nu+o+'c,
Co+ gio+'i, truye^`n tho^ng, nu+o+'c ta^.n nha`.
Tu+ ba?n gia`u to, tru`m va.n quo^'c,
Tho+. thuye^`n sang ca?, dde.p muo^n gia.
Da^~u nghe`o cu~ng the^? vui cao ho.c,
Thu+o+ng nho+' dde^m da`i ma~i nu+o+'c ta.

HOPHI, 1977