Make your own free website on Tripod.com

HomeHẢI HÀNH CA


Phần lớn quí bạn Kiên Giang đều là thuyền nhân. Tôi cũng đã là thuyền nhân, nên tôi nghĩ có thể gởi bài thơ dưới đây đến quí bạn để đọc chơi ôn lại những kỷ niệm và kinh nghiệm của một lớp người, ở một thời, từ một quê hương tan tác, mới đây mà đã hơn phần tư thế kỷ đũ để bạc cả mái đầu xanh !

Thái Bình biển thẳm thuyền con,
Chập chùng mây nước chẳng mòn tất gan.
Nhấp nhô nghiêng ngã sóng ngàn,
Hành trình vạn lý, bàng hoàng ra đi.
Cố hương vĩnh viễn từ ly,
Trà Giang, Bến Nghé xanh rì trời tây. (1)
Mùa thanh, trăng nước ngất ngây, (2)
Gió lên sóng vỗ, biển đầy kim cương. (3)
Người đi tâm trí vấn vương,
Luyến lưu kẻ ở, nhớ thương quê nhà.
Thuyền không bến đổ Tân Ba. (4)
Đêm dài vô định, canh tà ngàn khơi.
Gió mưa dồn dập tơi bời,
Bảo giông xích đạo, chớp trời Bangka. (5)
Mờ tây ven Sumatra, (6)
Sóng êm bể lặn, Java thuyền vào. (7)
Cảng buồn, chen chúc buồm cao, (8)
Nam Dương nắng giải, mưa rào chơ vơ. (9)
Nửa đời, thoảng một giấc mơ, (10)
Vàng son phố chợ xa mờ tối tăm.

HP, 1976

CHÚ THÍCH

1. Trà Giang: Sông Trà Khúc Miền Trung, Bến Nghé: Saigon
2. Tiết tháng Ba âm lịch.
3. Biển sóng gợn lớp chớp như muôn vạn kim cương.
4. Vào Singapore bị Cảnh Sát và Hải Quân lôi ra khơi trở lại.
5. Chiều, qua Xích Đạo gặp mưa bảo lớn. Đến đảo Bangka, chỉ còn giông chớp.
6. Đi dọc phía đông, ven theo đảo Sumatra.
7. Đến biển Java, vào cãng Sunda Kalapa, Jakarta, thủ đô Nam dương.
8. Nam Dương có nhiều thuyền buồm chở hàng đi biển đậu chen chúc.
9. Ở trên thuyền 6 tháng giữa trời nước, không được lên bờ.
10. Năm đó HP gần 40, tất cả công sức nửa đời đều bỏ hết.


Pha^`n lo+'n qui' ba.n Kie^n Giang dde^`u la` thuye^`n nha^n. To^i cu~ng dda~ la` thuye^`n nha^n, ne^n to^i nghi~ co' the^? go+?i ba`i tho+ du+o+'i dda^y dde^'n qui' ba.n dde^? ddo.c cho+i o^n la.i nhu+~ng ky? nie^.m va` kinh nghie^.m cu?a mo^.t lo+'p ngu+o+`i, o+? mo^.t tho+`i, tu+` mo^.t que^ hu+o+ng tan ta'c, mo+'i dda^y ma` dda~ ho+n pha^`n tu+ the^' ky? ddu~ dde^? ba.c ca? ma'i dda^`u xanh !

HA?I HA`NH CA


Tha'i Bi`nh bie^?n tha(?m thuye^`n con,
Cha^.p chu`ng ma^y nu+o+'c cha(?ng mo`n ta^'t gan.
Nha^'p nho^ nghie^ng nga~ so'ng nga`n,
Ha`nh tri`nh va.n ly', ba`ng hoa`ng ra ddi.
Co^' hu+o+ng vi~nh vie^~n tu+` ly,
Tra` Giang, Be^'n Nghe' xanh ri` tro+`i ta^y. (1)
Mu`a thanh, tra(ng nu+o+'c nga^'t nga^y, (2)
Gio' le^n so'ng vo^~, bie^?n dda^`y kim cu+o+ng. (3)
Ngu+o+`i ddi ta^m tri' va^'n vu+o+ng,
Luye^'n lu+u ke? o+?, nho+' thu+o+ng que^ nha`.
Thuye^`n kho^ng be^'n ddo^? Ta^n Ba. (4)
DDe^m da`i vo^ ddi.nh, canh ta` nga`n kho+i.
Gio' mu+a do^`n da^.p to+i bo+`i,
Ba?o gio^ng xi'ch dda.o, cho+'p tro+`i Bangka. (5)
Mo+` ta^y ven Sumatra, (6)
So'ng e^m be^? la(.n, Java thuye^`n va`o. (7)
Ca?ng buo^`n, chen chu'c buo^`m cao, (8)
Nam Du+o+ng na('ng gia?i, mu+a ra`o cho+ vo+. (9)
Nu+?a ddo+`i, thoa?ng mo^.t gia^'c mo+, (10)
Va`ng son pho^' cho+. xa mo+` to^'i ta(m.

HP, 1976


CHU' THI'CH

1. Tra` Giang: So^ng Tra` Khu'c Mie^`n Trung, Be^'n Nghe': Saigon
2. Tie^'t tha'ng Ba a^m li.ch.
3. Bie^?n so'ng go+.n lo+'p cho+'p nhu+ muo^n va.n kim cu+o+ng.
4. Va`o Singapore bi. Ca?nh Sa't va` Ha?i Qua^n lo^i ra kho+i tro+? la.i.
5. Chie^`u, qua Xi'ch DDa.o ga(.p mu+a ba?o lo+'n. DDe^'n dda?o Bangka, chi? co`n gio^ng cho+'p.
6. DDi do.c phi'a ddo^ng, ven theo dda?o Sumatra.
7. DDe^'n bie^?n Java, va`o ca~ng Sunda Kalapa, Jakarta, thu? ddo^ Nam du+o+ng.
8. Nam Du+o+ng co' nhie^`u thuye^`n buo^`m cho+? ha`ng ddi bie^?n dda^.u chen chu'c.
9. O+? tre^n thuye^`n 6 tha'ng giu+~a tro+`i nu+o+'c, kho^ng ddu+o+.c le^n bo+`.
10. Na(m ddo' HP ga^`n 40, ta^'t ca? co^ng su+'c nu+?a ddo+`i dde^`u bo? he^'t.