Make your own free website on Tripod.com

HomeMỪNG BẠN VỀ HƯU


Sáu mươi lăm tuổi cõi người ta,
Còn những ba lăm, đẹp cảnh già:
Con cháu trời cho nông nỗi cả,
Của tiền quan tính khỏi lo xa.
Xe hơi Mỹ Nhật tha hồ lái,
Xứ lạ Tây Tàu mặc sức qua.(1)
Vinh nhục bên trời thôi vĩnh viển,
Mừng nhau vàng tuổi hết bôn ba.

(1) Tùy trường hợp khác nhau của mỗi người, hai câu đối 5 và 6 có thể đổi lại cho hợp:

Không lái xe:
Xe hơi mới cũ dù không lái,
Xứ lạ xa gần, vẫn lại qua.

Hay Cờ bạc:
Poker, Vêgás , ta thường thắng,
Roulette, Renồ, Mỹ chẳng tha.

Nhảy nhót:
Ball room, kép lão thường lui tới,
Dạ vũ, đào chiều nhót thả ga.

Chính khách:
Lưu vong chính phủ, quân đầy mã,
Chấp chưởng binh quyền, tướng tại gia.

Say sưa:
Martell uống mãi, quên trời tối,
Beer buds say mềm, kểnh bụng ca.

Bất cần:
Văn chương Nam Việt, không cần biết,
Ngôn ngữ Hoa kỳ, chỉ thoáng qua.

Ngồi quán:
Cà phê, nhạc rock, ngồi không chán,
Thuốc lá, đèn màu, ngắm mãi ra .

HOPHI 1998


Mu*`ng Ba.n Ve^` Hu*u

Sa'u mu+o+i la(m tuo^?i co~i ngu+o+`i ta,
Co`n nhu+~ng ba la(m, dde.p ca?nh gia`:
Con cha'u tro+`i cho no^ng no^~i ca?,
Cu?a tie^`n quan ti'nh kho?i lo xa.
Xe ho+i My~ Nha^.t tha ho^` la'i,
Xu+' la. Ta^y Ta`u ma(.c su+'c qua.(1)
Vinh nhu.c be^n tro+`i tho^i vi~nh vie^?n,
Mu+`ng nhau va`ng tuo^?i he^'t bo^n ba.

(1) Tu`y tru+o+`ng ho+.p kha'c nhau cu?a mo^~i ngu+o+`i, hai ca^u ddo^'i 5 va` 6 co' the^? ddo^?i la.i cho ho+.p:

Kho^ng la'i xe:
Xe ho+i mo+'i cu~ du` kho^ng la'i,
Xu+' la. xa ga^`n, va^~n la.i qua.

Hay Co+` ba.c:
Poker, Ve^ga's , ta thu+o+`ng tha('ng,
Roulette, Reno^`, My~ cha(?ng tha.

Nha?y nho't:
Ball room, ke'p la~o thu+o+`ng lui to+'i,
Da. vu~, dda`o chie^`u nho't tha? ga.

Chi'nh kha'ch:
Lu+u vong chi'nh phu?, qua^n dda^`y ma~,
Cha^'p chu+o+?ng binh quye^`n, tu+o+'ng ta.i gia.

Say su+a:
Martell uo^'ng ma~i, que^n tro+`i to^'i,
Beer buds say me^`m, ke^?nh bu.ng ca.

Ba^'t ca^`n:
Va(n chu+o+ng Nam Vie^.t, kho^ng ca^`n bie^'t,
Ngo^n ngu+~ Hoa ky`, chi? thoa'ng qua.

Ngo^`i qua'n:
Ca` phe^, nha.c rock, ngo^`i kho^ng cha'n,
Thuo^'c la', dde`n ma`u, nga('m ma~i ra .

HP. 1985
HOPHI 2000