Make your own free website on Tripod.com

HomeMỪNG THỌ CỤ LLT.


Mừng chúc ông nay được bát tuần,
Tinh thần thể lực mãi còn xuân.
Triều trung, nhất thuở quyền quan tể,
Hải ngoại, đa bang đại sứ thần.
Biện lý, văn chương hùng khẩu khí,
Dương tài, quần vợt mạnh xương gân.
Tha phương nửa kiếp buồn khanh tướng,
Đất nước hưng vong nghĩ bội phần.

HOPHI, June 2003