Make your own free website on Tripod.com

HomeNHỚ CỐ HƯƠNG


Thương nhớ quê xưa cảnh loạn trường,
Muôn vàn cơ khổ vạn tinh sương.
Lửa binh tan xác trên rừng thẳm,
Sóng gió chôn mình đáy biển dương.
Đường cũ lở toang, lam lủ bước,
Thành xưa san phẳng, não nùng thương.
Văn phong đạo nghĩa, tan kim cổ.
Lê thứ bao năm mãi đoạn trường.

HP. 1985


NHO+' CO^' HU+O+NGThu+o+ng nho+' que^ xa, ca?nh loa.n tru+o+`ng,
Muo^n va`n co+ kho^? va.n tinh su+o+ng:
Lu+?a binh tan xa'c tre^n ru+`ng tha(?m,
So'ng gio' cho^n mi`nh dda'y bie^?n du+o+ng.
DDu+o+`ng cu~ lo+~ toang, lam lu~ bu+o+'c,
Tha`nh xu+a san pha(?ng, na~o nu`ng thu+o+ng.
Va(n, phong, dda.o, nghi~a tan kim co^?,
Le^ thu+' bao na(m ma~i ddoa.n tru+o+`ng.

HP. 1985