Make your own free website on Tripod.com

HomeNIỀM RIÊNG


Sáu mươi tuổi lẻ, cõi người ta,
Còn bốn mươi non, đẹp cảnh già,
Con cháu đường riêng, ngày lễnh lãng,
Của tiền lối nhỏ, tháng phôi pha,
Xe hơi mới cũ, tha hồ lái,
Xứ lạ xa gần, mặc sức qua.
Lận đận bên trời, thôi vĩnh viễn,
Mừng ta vàng tuổi hết bôn ba.

Chi nữa bôn ba, buổi xế tà,
Gẫm mình nghịch cảnh, hóa tài ba.
Vẫy vùng tay trắng, qua miền khổ,
Lèo lái ngư thuyền, thoát biển ma.
Thê thiếp dễ dàng, ghen khó xử,
Phố nhà đắt đỏ, dễ làm ra.
Loạn thời tài đức vô khanh tướng.
Lăn lóc mưu đời chắc hiểu ta.

HOPHI,1998