Make your own free website on Tripod.com

HomeQUA ẢI VÂN


Nhân sĩ Miền Nam qua Ải Vân,
Tóc xanh vương vấn nặng phong trần.
Quanh co đường sắt, gành nghiêng đá,
Cao thẳm trời xanh, núi vút ngàn.
Giả biệt Đồng Nai, lòng luyến tiếc,
Tao phùng Đế Khuyết, dạ phân vân.
Nỗi niềm sương tuyết càng thêm gắng,
Cơm áo quay cuồng chuyện thế nhân.

HOPHI 1960