Make your own free website on Tripod.com

HomeTHẠCH NHAM


Lái xế, ê mình, viếng Thạch Nham,
Công trình thủy lợi, sức dân kham.
Bờ trên nước cả, thuyền dăm chiếc,
Bãi dưới giòng khô, đá mấy chòm.
Cản Bắc, Tần man thành kết nhất,
Bình Nam, Cộng dã thủy lưu tam.
Mùa màng công của do tay đảng,
Dân vẫn cơ cùng, cán mãi tham.

HOPHI, 2000