Make your own free website on Tripod.com

HomeTHIỆP XUÂN


Năm cũ tàn qua, năm mới sang,
Mừng nhau, ta chúc:“Vạn An Khang,
Bạo quyền ác bá mau tàn mạt,
Nhân chính hiền quân sớm rỡ ràng.
Quốc vận biến thông, nhiều thoải mái,
Gia thời hưng phát, lắm xênh xang,
Năm châu vui sống, tình thân ái,
Hoa thắm nhân quyền nở thế gian."

HOPHI,2003