Make your own free website on Tripod.com

HomeTHƯ XUÂN


Mừng xuân ta gởi đôi lời,
Cầu mong năm mới vui đời an khang.
Hẹn ngày giặc nước tiêu tan,
Đoàn viên trăm họ, huy hoàng non sông.
Quê hương thoát nạn Cờ Hồng,
Dân thơ thới bước, ruộng đồng nở hoa.
Trẻ già mang hết tài ba,
Dựng xây quê cũ hài hòa thân thương.
Ta thăm rừng rẩy, phố phường,
Bà con, làng xóm, nẻo đường năm xưa.
Viếng quê nắng hạ, chiều mưa,
Nam-Quan ải vắng, bãi dừa Hà-Tiên.
Ta đi Nam, Bắc khắp miền,
Dâng hương miếu tổ, tiên hiền nước non.
Thảnh thơi, hộ khẩu chẳng còn,
Thông hành bãi bỏ, trẻ con không phiền.
Lên miền đất đỏ Cao Nguyên,
Xuống vùng duyên hải, triền miên sóng ngàn.
Hè về tắm mát Hương Giang,
Lên đồi Bạch Mã viễn quan cổ thành.
Vui mùa gió biển trăng thanh,
Tâm tình bạn cũ ngày xanh thuở nào.
Sang hèn đời sống nâng cao,
Chính ngôn dân chủ, dồi dào ấm no.
Nhân quyền, báo chí tự do,
Đồng xanh, phố chợ, câu hò hoan ca.
Dạo chơi huyện, tỉnh gần xa,
Đến đi chóng dễ, đường ra trạm vào.
Xa xôi, lòng những ước ao,
Quê nhà thoát ách, kịp trào văn minh.
Việt Nam nhân kiệt, địa linh,
Lẽ nào chịu mãi tội tình, khổ đau.
Vận hành, xung hạn qua mau,
Quê hương úa đỏ, đổi màu xanh non.
Mượn thơ giải tấm lòng son,
Gởi thăm bốn biển vuông tròn trăm năm.

HOPHI, 1999


THU+ XUA^N


Mu+`ng xua^n ta go+?i ddo^i lo+`i,
Ca^`u mong na(m mo+'i vui ddo+`i an khang.
He.n nga`y gia(.c nu+o+'c tie^u tan,
DDoa`n vie^n tra(m ho., huy hoa`ng non so^ng.
Que^ hu+o+ng thoa't na.n Co+` Ho^`ng,
Da^n tho+ tho+'i bu+o+'c, ruo^.ng ddo^`ng no+? hoa.
Tre? gia` mang he^'t ta`i ba,
Du+.ng xa^y que^ cu~ ha`i ho`a tha^n thu+o+ng.
Ta tha(m ru+`ng ra^?y, pho^' phu+o+`ng,
Ba` con, la`ng xo'm, ne?o ddu+o+`ng na(m xu+a.
Vie^'ng que^ na('ng ha., chie^`u mu+a,
Nam-Quan a?i va('ng, ba~i du+`a Ha`-Tie^n
Ta ddi Nam, Ba('c kha('p mie^`n,
Da^ng hu+o+ng mie^'u to^?, tie^n hie^`n nu+o+'c non.
Tha?nh tho+i, ho^. kha^?u cha(?ng co`n,
Tho^ng ha`nh ba~i bo?, tre? con kho^ng phie^`n.
Le^n mie^`n dda^'t ddo? Cao Nguye^n,
Xuo^'ng vu`ng duye^n ha?i, trie^`n mie^n so'ng nga`n.
He` ve^` ta('m ma't Hu+o+ng Giang,
Le^n ddo^`i Ba.ch Ma~ vie^~n quan co^? tha`nh.
Vui mu`a gio' bie^?n tra(ng thanh,
Ta^m ti`nh ba.n cu~ nga`y xanh thuo+? na`o.
Sang he`n ddo+`i so^'ng na^ng cao,
Chi'nh ngo^n da^n chu?, do^`i da`o a^'m no.
Nha^n quye^`n, ba'o chi' tu+. do,
DDo^`ng xanh, pho^' cho+., ca^u ho` hoan ca.
Da.o cho+i huye^.n, ti?nh ga^`n xa,
DDe^'n ddi cho'ng de^~, ddu+o+`ng ra tra.m va`o.
Xa xo^i, lo`ng nhu+~ng u+o+'c ao,
Que^ nha` thoa't a'ch, ki.p tra`o va(n minh.
Vie^.t Nam nha^n kie^.t, ddi.a linh,
Le~ na`o chi.u ma~i to^.i ti`nh, kho^? ddau.
Va^.n ha`nh, xung ha.n qua mau,
Que^ hu+o+ng u'a ddo?, ddo^?i ma`u xanh non.
Mu+o+.n tho+ gia?i ta^'m lo`ng son,
Go+?i tha(m bo^'n bie^?n vuo^ng tro`n tra(m na(m.

HOPHI, 1999