Make your own free website on Tripod.com

Home



TIỂU SAIGON


Sang đến quê người mới tạo ra,
Cùng nhau vui sống cảnh Bolsa .
Tiệc tùng, chợ phố, xe như hội,
Buôn bán, ca phòng, điện chớp hoa .
Sách báo, thanh hình truyền sớm tối,
Thợ thầy, lưới tính nối bao la .
Năm châu du khách từ muôn nẽo,
Ghé lại thăm đây tưởng Việt nhà.

2003 HP.


TIE^?U SAIGON



Sang dde^'n que^ ngu+o+`i mo+'i ta.o ra,
Cu`ng nhau vui so^'ng ca?nh Bolsa.
Tie^.c tu`ng, cho+. pho^', xe nhu+ ho^.i,
Buo^n ba'n, ca pho`ng, ddie^.n cho+'p hoa.
Sa'ch ba'o, thanh hi`nh truye^`n so+'m to^'i,
Tho+. tha^`y, lu+o+'i ti'nh no^'i bao la.
Na(m cha^u du kha'ch tu+` muo^n ne~o,
Ghe' la.i tha(m dda^y tu+o+?ng Vie^.t nha`.

2003 HP.