Make your own free website on Tripod.com

Home


Tiểu Sử


Cư dân Ca li for ni a,
Bụi nước từ hư tổng hợp ra,
Mấy thuở can qua đầy sóng gió,
Nửa đời lưu thứ cạn tài ba.
Cố hương hà chính vô phương cứu,
Viển xứ thâm tình vạn nẽo xa.
Lỡ kiếp phù sinh, suông tích sự.
Cầm bằng hạt bụi thoáng bay qua.
HP.